Написання наукового тексту

Академічне письмо – мовна компетенція з удосконалення навиків формулювання та обґрунтування власних ідей. Написання ефективних академічних текстів (навчального та наукового характеру) передбачає критичний аналіз фактів і попередніх досліджень. Академічні роботи оформляються згідно з вимогами щодо структури та цитування.

Есе – публіцистичний твір невеликого обсягу, що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного питання.

Доповідь – вид монологічного мовлення, що містить офіційне повідомлення, засноване на залученні документальних даних. 

Звіт – письмове повідомлення про виконання завдання. 

Анотація  короткий виклад змісту книги, статті, що розкриває призначення, цінність, направленість та дозволяє робити висновки про доцільність їх вивчення. 

Реферат – короткий виклад змісту одного або декількох документів.

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань.

Бакалаврська робота – кваліфікаційна науково-дослідна робота, виконана студентом на завершальному етапі навчання, з метою захисту й отримання академічного ступеня бакалавра.

Магістерська робота – кваліфікаційна науково-дослідна робота, виконана студентом на завершальному етапі навчання, з метою публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра.

Дисертація – наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня.

Автореферат – стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. 

Стаття – публікація, що містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне питання, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок.

Письмовий процес поділяють на три етапи: попередня підготовканаписання та остаточний перегляд

Попередня підготовка

На першому етапі досліджується тема, визначається предмет і мета, ведеться підготовка початкового плану, здійснюється пошук джерел.

Для ефективної роботи у попередньому написанні тексту необхідно планувати час, мати графік написання, аби впевнитись, що робота буде написана у зазначені терміни. Плануючи час, врахуйте, що фаза перегляду може зайняти стільки часу, скільки початкове написання. 

Підбір та вивчення літератури 

Під час пошуку джерел необхідно з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб точніше визначити напрями та розділи дослідження. Роботу з літературними джерелами необхідно розпочати з вивчення законодавчої бази, монографій, підручників, посібників, довідників. Ознайомитись з науковими статтями, збірниками наукових праць, матеріалами наукових конференцій. Чим ширше та різноманітніше коло джерел, якими ви користувалися, тим вищою є теоретична та практична цінність дослідження.

Порядок опрацювання літературних джерел:
 • вивчення фондів бібліотек, наукових лабораторій і кафедр університету за обраною темою
 • ознайомлення з науковими публікаціями провідних науковців галузі
 • робота з періодичними виданнями
 • дослідження архівних даних
 • джерела за порадою наукового керівника.

Інтерпретація завдання – частина процесу написання, оскільки впливає на якість і актуальність письма. Ви повинні мати чіткі рекомендації щодо виконання завдання та інформацію про необхідну довжину та формат тексту, жанр і структуру.

Написання

Після того як пройдено етап попередньої підготовки, потрібно починати писати. Запишіть основні ідеї, сконцентруйтеся на окремому розділі, в якому найбільш впевнені.

Можливо, вам доведеться кілька разів переписувати текст. Тому бажано мати час між чернетками (1–2 дні), що дасть можливість поглянути по-новому на текст.  

Остаточний перегляд, редагування та коректура

Після того як ви написали текст, важливо його переглянути та відредагувати. Кінцевий результат повинен повністю відповідати академічним стандартам письма. Переконайтеся, що текст є узгодженим і чітким, що ви маєте достатньо часу для корегування вашого завдання.

Перегляд включає аналіз матеріалу та внесення змін до абзацу та речення.

Які питання слід перевірити, переглядаючи текст?

 • Чи відповідає ваш текст обраній структурі?
 • Чи подано ключові моменти в логічній послідовності? 
 • Чи підтверджені Ваші аргументи фактами? 
 • Чи відповідає вступ змісту роботи?
 • Чи відповідає текст вимогам дотримання академічних стандартів? Чи є він явним, об'єктивним і формальним? 
 • Чи всі джерела правильно цитуються і включені до списку посилань?
 • Чи відповідає ваш текст вимогам щодо формальних аспектів, таких як довжина, відстань і титульна сторінка? 
 • Перевірте абзаци, граматику, орфографію та пунктуацію.

Редагування передбачає уважне вивчення кожного речення і переконання.

Коректура включає перевірку на наявність граматичних помилок, помилок пунктуації, орфографічних помилок тощо.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Платформа індексує наукову літературу з 1900 року.

Консультанти:

Коментарі