Технології захисту навколишнього середовища

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з технологій захисту навколишнього середовища за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] / упоряд. : А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 344 с.

 
 
 
 

Кучерявий В. П. Історія ландшафтної архітектури [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 702 с.

 

 

 

Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 521 с.

 

 

 

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий, В. С. Кучерявий. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 666 с.

 

 

 

Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Яцков, О. І. Мисіна, Л. І. Васьковець, Л. О. Бялік. — Рівне : НУВГП, 2021. — 216 с.

 

 

 

Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад.: О. С. Мельник, В. Г. Скляр, І. М. Коваленко та ін. — Суми : СНАУ, 2021. — 152 с.

 

 

 

Відновлювані джерела енергії [Електронний ресурс] : монографія / А. А. Барило, М. Бенменні, В. І. Будько та ін. ; за ред. С. О. Кудрі. — Київ : Ін-т відновлюваної енергетики, 2020. — 392 с.

 

 

 

Домбровський К. О. Загальна екологія та неоекологія: демекологія, біоценологія та неоекологія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Екологія" освітньо-професійної програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / К. О. Домбровський. — Запоріжжя : ЗНУ, 2020. — 114 с.

 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін. — Полтава : МНАУ, 2020. — 266 с.

 

 

 

Найко Д. А. Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. А. Найко, О. Ф. Шевчук. — Вінниця : ВНАУ, 2020. — 382 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін та ін. — Полтава : МНАУ, 2020. — 266 с.

 

 

 

Трус І. М. Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища [Текст] : підручник для студ. інженерних спец. / І. М. Трус, Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля. — Київ : Кондор, 2020. — 208 с.

 

 

 

Абрамчук О. М. Молекулярна біологія [Електронний ресурс] : збірник задач / О. М. Абрамчук, Т. В. Качинська, О.С. Павлович. — Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. — 48 с.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Екологічна безпека та цивільний захист [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад.: Ю. О. Полукаров, Н. А. Праховнік, О. В. Землянська. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 184 с.

 

 

 

Аблєєва І. Ю. Екологія міських систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та 101 "Екологія" усіх форм навчання / І. Ю. Аблєєва. — Суми : СумДУ, 2020. — 178 с.

 

 

 

Аблєєва І. Ю. Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Ю. Аблєєва, О. С. Дроздова. — Суми : СумДУ, 2020. — 260 c.

 

 

 

Аблєєва І. Ю. SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 183 "Технології захисту довкілля" та 101 "Екологія" всіх форм навчання / І. Ю. Аблєєва. — Суми : СумДУ, 2020. — 233 c.

 

 

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

 

Черниш Є. Ю. Зелена економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" усіх форм навчання / Є. Ю. Черниш. — Суми : СумДУ, 2020. — 129 c.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку [Текст] : монографія / за заг. ред. І. О. Макаренко. — Суми : СумДУ, 2020. — 260 с.

 

 

 

Консультанти:

Коментарі