Прикладна математика

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ зі спеціальності прикладна математика за 2019-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Discrete Mathematics and Theory of Algorithms: in four parts. P.1 / A.V. Dvornichenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 275 p.

 

 

 

Discrete Mathematics and Theory of Algorithms: in four parts. P.2 / A. V. Dvornichenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 148 p.

 

 

 

Mathematical Analysis / A.Yu. Badalіan. — Sumy : Sumy State University, 2021. — 58 p.

 

 

 

Python and Data Science: lecture notes / U. Shvets. — Sumy : Sumy State University, 2021. — 101 р.

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці: Ч.1 / Я.О. Сєріков, . — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Вища математика в прикладних задачах економічного змісту: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навчання. Ч.1 : Математика фінансів, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія. — Тернопіль : Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2020. — 100 с.

 

 

 

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації / А.Ю. Берко. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 282 с.

 

 

 

Теорія ймовірностей і математична статистика. Збірник задач і вправ: М.І. Жалдак. — К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2019. — 840 с.

 

 

 

Технології баз даних : В.В. Федько. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 344 с.

 

 

 

 

Технології освіти дорослих. — Миколаїв : Іліон, 2021. — 396 с.

 

 

 

Чисельні методи / Л.О. Волонтир. — Вінниця : ВНАУ, 2020. — 322 с.

 

 

 

 

Коментарі