Енергетичне машинобудування

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з енергетичного машинобудування за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Арсеньєв В. М. Методи термодинамічного аналізу термомеханічних систем: основи теорії, приклади та завдання [Електронний ресурс]: підручник / В. М. Арсеньєв, С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2022. — 322 с. 

 

 

 

Гусак О. Г. Гідрогазодинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Гусак, С. О. Шарапов, О.В. Ратушний. — Суми : СумДУ, 2022. — 296 с.

 

 

 

Опір матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч.1. / Д. О. Жигилій, С. М. Верещака, С. С. Некрасов, А. Ю. Довгополов. — Суми : СумДУ, 2022. — 159 с.

 
 
 
 

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] / упоряд. : А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 344 с.

 

 

 

Козін В. М. Холодильні технології: основи теорії, приклади і завдання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Козін, С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2021. — 140 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Спеціальні гідромашини [Текст] : навч. посіб. / В. О. Панченко, О. В. Івченко, С. С. Мелейчук та ін. ; за заг. ред. В. О. Панченка. — Суми : СумДУ, 2021. — 229 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

 

Бондаренко Г. А. Основи сучасної методології наукових досліджень енергетичних машин [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Бондаренко, В. М. Бага. — Суми : СумДУ, 2020. — 101 с.

 

 

 

Варивода К. С. Цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник / К. С. Варивода, С. І. Горденко. — Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. — 596 с.

 

 

 

 

Говорун Т. П. Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2020. — 163 с.

 

 

 

Конструкції елементів пневмоагрегатів [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Прокопов, С. М. Ванєєв, В. М. Козін, Ю. С. Мерзляков. — Суми : СумДУ, 2020. — 146 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін та ін. — Полтава : МНАУ, 2020. — 266 с.

 

 

 

Носачова Ю. В. Основи наукових досліджень [Текст] : підручник / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, Я. В. Радовенчик. — Київ : Кондор, 2020. — 132 с.

 

 

 

Шарапов С. О. Енергозбереження в компресорних системах [Текст] : навч. посіб. / С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2020. — 147 с.

 
 
 
 
 
 
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Стрелец В. В. Деталі машин і основи конструювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування" всіх форм навчання / В. В. Стрелец. — Суми : СумДУ, 2022. — 150 с.

 

 

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

 

Консультанти:

Коментарі