Теплоенергетика

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з теплоенергетики за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Арсеньєв В. М. Методи термодинамічного аналізу термомеханічних систем: основи теорії, приклади та завдання : підручник / В. М. Арсеньєв, С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2022. — 322 с.

 

 

 

Гусак О. Г. Гідрогазодинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Гусак, С. О. Шарапов, О.В. Ратушний. — Суми : СумДУ, 2022. — 296 с.

 

 

 

 

Практичний посібник з енергетичного аудиту промислових підприємств [Електронний ресурс] / за ред.: Н. Усенко, А. Чернявського. — Київ, 2022. — 279 с.

 

 

 

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] / упоряд. : А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 344 с.

 

 

 

Енергоефективні технології [Текст] : навч. посіб. / А. С. Мандрика, С. С. Антоненко, О. Г. Гусак та ін. ; за заг. ред. А. С. Мандрики. — Суми : СумДУ, 2021. — 330 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Бондаренко Г. А. Основи сучасної методології наукових досліджень енергетичних машин [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Бондаренко, В. М. Бага. — Суми : СумДУ, 2020. — 101 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

 

Відновлювані джерела енергії [Електронний ресурс] : монографія / А. А. Барило, М. Бенменні, В. І. Будько та ін. ; за ред. С. О. Кудрі. — Київ : Ін-т відновлюваної енергетики, 2020. — 392 с.

 

 

 

Герасімов Г. Г. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Г. Герасімов, В. В. Куба. — Рівне : НУВГП, 2020. — 162 с.

 

 

 

Говорун Т. П. Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2020. — 163 с.

 

 

 

Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Електронний ресурс] : підручник / І.О. Самойленко, О.Г. Гриб, А.О. Запорожець та ін. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. — 348 с.

 

 

 

Конструкції елементів пневмоагрегатів [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Прокопов, С. М. Ванєєв, В. М. Козін, Ю. С. Мерзляков. — Суми : СумДУ, 2020. — 146 с.

 

 

 

Коцюбинський В. О. Енергоаудит та енергоменеджмент [Електронний ресурс] : курс лекцій / В. О. Коцюбинський. — Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. — 130 с.

 

 

 

Курепін В. М. Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін. — Полтава : МНАУ, 2020. — 266 с.

 

 

 

Немикіна О. В. Поновлювані та альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Немикіна. — Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2020. — 188 с.

 

 

 

Орловський В. М. Технологія розробки нафтових родовищ [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик. — Полтава : Техсервіс, 2020. — 243 с.

 

 

 

Основи автоматизації об'єктів теплоенергетики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Анастасенко, Л. І. Бугрім, І. С. Білюк та ін. — Миколаїв-Львів : НУК; Новий Світ-2000, 2020. — 111 с.

 

 

 

Посібник з енергоаудиту. Консультування підприємств щодо енергоефективності [Електронний ресурс]. — Київ, 2020. — 147 с.

 

 

 

Шарапов С. О. Енергозбереження в компресорних системах [Текст] : навч. посіб. / С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2020. — 147 с.

 
 
 
 
 

Сегеда М. С. Нетрадиційні та відновлювальні джерела електроенергії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Сегеда, М. Й. Олійник, О. Б. Дудурич. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 204 с.

 
 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

 

 

 

Консультанти:

Коментарі