Прикладна механіка

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з прикладної механіки за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Гусак О. Г. Теорія гідромашин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Гусак, В. О. Панченко. — Суми : СумДУ, 2022. — 158 с.

 

 

 

Опір матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч.1. / Д. О. Жигилій, С. М. Верещака, С. С. Некрасов, А. Ю. Довгополов. — Суми : СумДУ, 2022. — 159 с.

 

 

 

Ратушний О. В. Гідравліка [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Ратушний, О. Г. Гусак. — 2-ге вид., перероб. — Суми : СумДУ, 2022. — 251 с.

 

 

 

Дегтярьов І. М. Прогресивні технології виготовлення деталей насосного обладнання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Дегтярьов, А. О. Нешта, В. О. Колесник. — Суми : СумДУ, 2021. — 256 с.

 
 
 
 
 
 
 

Кондусь В. Ю. Лопатеві насоси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Ю. Кондусь, О. І. Котенко. — Суми : СумДУ, 2021. — 293 с.

 
 
 
 
 

Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Устенко, Р. І. Візняк, А. О. Ловська, А. В. Рибін. — Харків : Укр. держ. ун-т залізничого транспорту, 2021. — 129 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Спеціальні гідромашини [Текст] : навч. посіб. / В. О. Панченко, О. В. Івченко, С. С. Мелейчук та ін. ; за заг. ред. В. О. Панченка. — Суми : СумДУ, 2021. — 229 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

Говорун Т. П. Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2020. — 163 с.

 

 

 

Інноваційне обладнання автоматизованого виробництва. Конструктивні особливості та основи програмування верстатів з числовим програмним керуванням [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад.: В. А. Ковальов, А. Ю. Гаврушкевич, Н. В. Гаврушкевич. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 158 с.

 

 

Кушніров П. В. Технологічна оснастка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. В. Кушніров, А. В. Євтухов, І. М. Дегтярьов. — Суми : СумДУ, 2020. — 140 с.

 

 

 

Муляр Ю. І. Автоматизація виробництва в машинобудуванні [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч.2 / Ю. І. Муляр, С. В. Репінський. — Вінниця : ВНТУ, 2020. — 123 с.

 

 

 

Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій [Текст] : навч. посіб. / В. О. Панченко, В. Ф. Герман, О. В. Івченко та ін. ; за заг. ред. В. О. Панченка. — Суми : СумДУ, 2020. — 270 с.

 

 

 
 

Чисельні методи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Волонтир, Л. В. Зелінська, Н. А. Потапова, І. А. Чіков. — Вінниця : ВНАУ, 2020. — 322 с.

 
 
 
 

 

Шарапов С. О. Енергозбереження в компресорних системах [Текст] : навч. посіб. / С. О. Шарапов. — Суми : СумДУ, 2020. — 147 с.

 
 
 
 
 

Бивалькевич Л. М. Основи надійності і довговічності транспортних машин [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л. М. Бивалькевич, В. С. Люлька. — Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2019. — 120 с.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Колісніченко Е. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" всіх форм навчання / Е. В. Колісніченко, А. С. Мандрика, В. О Панченко. — Суми : СумДУ, 2021. — 176 с.

 

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

Панченко В. О. Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка" освітня програма "Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика") / В. О. Панченко, В. Ф. Герман. — Суми : СумДУ, 2020. — 264 c.

 

Стрелец В. В. Деталі машин і основи конструювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування" всіх форм навчання / В. В. Стрелец. — Суми : СумДУ, 2022. — 150 с.

 

 

Загорулько А. В. Обчислювальна гідроаеромеханіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка" денної форми навчання / А. В. Загорулько, Д. О. Кайота. — Суми : СумДУ, 2019. — 102 с.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

 

 

 

 

Консультанти:

Коментарі