Фінанси, банківська справа та страхування

 

Електронні ресурси СумДУ

 

 

Освітні ресурси СумДУ

 

MIX – середовище змішаного навчання в СумДУ (для авторизованих користувачів).

 

Екзаменаріум рорпоораор

Екзаменаріум – відкриті навчальні онлайн-курси, що містять навчальні програми з економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу та права. Екзаменаріум пропонує взяти участь у олімпіадах з математики, хімії, фізики, біології та отримати додаткових 20 балів до одного з предметів ЗНО під час вступу до СумДУ. Екзаменаріум також здійснює підготовку до ЗНО з права.

Дистанційне навчання в СумДУ  навчання з понад 1800 дисциплін містить тестові завдання, тренажери, інтерактивні демонстрації та завдання для самостійної роботи.

 

 

OCW – відкритий електронний ресурс структурованих колекцій організаційних, навчально-методичних матеріалів дисциплін, що занесено до складу програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також додаткових освітніх програм.

 

Більше про навчальні ресурси СумДУ

 

 

 

Сучасні періодичні видання з банківської справи, фінансів, стахування в Україні та світі

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з фінансів, банківської справи та страхування за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Бєлова І. В. Дослідження грошово-кредитного ринку: навчальний посібник — Суми : СумДУ, 2020. — 147 с.

 

 

 

 

Журавка О.С. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. — Суми : СумДУ, 2020. — 350 с.

 

 

 

 

Купчак М. Я. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Купчак М. Я., Саміло А. В. — Львів, 2020. — 185 с.

 

 

 

 

Марченко О. М. Фінансова безпека держави [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. М. Марченко, Я. Я. Пушак, І. О. Ревак. — Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2020. — 356 с.

 

 

 

Мороз Е. Г. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Е. Г. Мороз. — Рівне : НУВГП, 2020. — 412 с.

 

 

 

Облік і звітність: теоретичні і практичні аспекти: практичний посібник. — Київ : Logica, 2020. — 284 с.

 

 

 

 

Облік у бюджетних установах : навчальний посібник / О. Ю. Акименко, В. В. Гливенко, Т. А. Гоголь та ін. ; ред. В.С. Лень. — 2-е вид., виправ. — К. : Каравела, 2020. — 564 с.

 

 

 

Островерха Р. Е. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Р. Е. Островерха. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 604 с.

 

 

Стоян В. І. Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. — 3-тє вид., змін. й доп. — К. : ЦУЛ, 2021. — 868 с.

 

 

 

Фінанси бюджетних установ : навчальний посібник / Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. — Суми : СумДУ, 2020. — 229 с.

 

 

 

 

ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог [Електронний ресурс]. — К. : USAID, 2020. — 77 с.

 

 

Шелудько С.А. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник  — Київ : Кондор, 2020. — 260 с.

 

 

 

 

Public Finance: An International Perspective [Електронний ресурс] / J. E. Greene. — World Scientific Publishing, 2020. — 538 p.

 

 

 

 

Robinson L.J. Financial Management for Small Businesses: Financial Statements & Present Value Models / L. J. Robinson, S. D. Hanson, J. R. Black. — East Lansing, MI : Michigan State University, 2020. — 538 p.

 

 

 

Taraniuk L.M. International investment activity: study guide / L. M. Taraniuk, I. I. D’yakonova, K. V. Taraniuk. — Електронне видання каф. Міжнародних економічних відносин. — Суми : СумДУ, 2020. — 85 p.

 

 

 

William O.D. Reinsurance and the Law of Aggregation. Event, Occurrence, Cause — London and New YorK : Routledge, 2021. — 237 p.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Вишневський В. П. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Вишневський, О. М. Гаркушенко, С. І. Князєв та ін.; за ред.: В. П. Вишневського, С. І. Князєва. — Київ : Академперіодика, 2020. — 188 с.

 

 

Мельник Л. Г. Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі промислових революцій [Текст] : монографія / Л. Г. Мельник. — Суми : СумДУ, 2021. — 338 с. 

 

 

 

Українські 

 • Державна служба статистики України  спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує державну політику у сфері статистики.
 • Е-Data – державний веб-портал бюджету для громадян. Це найбільша база публічних фінансів в Україні.
 • Національний банк України – емісійний центр, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. Регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.

Міжнародні

 • BTS (Bureau of Transportation Statistics) – містить найповнішу статистичну інформацію, яка стосується усіх видів транспорту в США.

 • CBS Statline  центральне бюро статистики Нідерландів.

 • European Bank for Reconstruction and Development in Ukraine (Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні) – економічні групи публікують ряд макроекономічних та структурних даних, дані опитувань, що відносяться до країн членів ЄБРР. 

 • Eurostat – статистичне відомство у рамках Європейської Комісії.

 • Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) – федеральний резервний банк Сент-Луїса є центром восьмого округу Федеральної резервної системи. Cайт пропонує велику кількість економічних даних та інформацію для сприяння економічній освіті та посиленню економічних досліджень. 

 • International Statistical Institute (ISI) – найстаріша міжнародна статистична асоціація з консультативним статусом при економічній та соціальній Раді Організації Об'єднаних Націй.

 • IMF DATA  МВФ публікує ряд даних про кредитування, обмінні курси та інші економічні і фінансові показники. 

 • National Bureau of Economic Research, NBER (Національне бюро економічних досліджень) – широкий спектр соціально-економічних даних Національного бюро економічних досліджень.

 • Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, ОЕСР)  – об'єднує 35 країн-членів і надає урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращенню соціально-економічної політики. Статистичні дані ОЕСР є першочерговим пріоритетним джерелом для урядів та неурядових фінансових, економічних, інвестиційних, промислових установ.

 • The United Nations Statistics Division, UNSD  (Статистичний відділ Організації Об’єднаних Націй) – прагне до просування глобальної статистичної системи. Збирає та поширює глобальну статистичну інформацію, розробляє стандарти та норми для статистичної діяльності та підтримує зусилля країн, спрямованих на зміцнення національних статистичних систем.

 • The World Bank Group (Світовий банк) – група Світового банку координує роботу зі статистики та даних і підтримує ряд макро-, фінансових та галузевих баз даних.

 • Quandl – відкрита платформа, яка забезпечує доступ до більш ніж 9 мільйонам безкоштовних наборів даних. Quandl має величезну кількість статистичних та економічних даних з будь-якої точки світу. Quandl може миттєво отримувати дані в форматах Excel, CSV, text, JSON, XML з 500 джерел, має в даний час API Quandl packages для R, Python, Matlab, Excel, Stata, Maple, C #, EViews, Java, C / C ++, .NET, Clojure і Julia. Щоб завантажити дані з Quandl без будь-яких обмежень, необхідно зареєструватися на сайті, для того щоб отримати доступ.

 • Фундація Gapminder  некомерційне підприємство, зареєстрованим в Стокгольмі, Швеція, що сприяє сталому глобальному розвитку та досягненню Цілей розвитку тисячоліття Організації Об'єднаних Націй шляхом розширення використання і розуміння статистичних даних та іншої інформації про соціальний, економічний та екологічний розвиток на місцевому, національному та глобальному рівнях.

 • Spending -  офіційний державний вебпортал з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні.

 • UN Comtrade Database - сховище офіційної статистики міжнародної торгівлі та відповідних аналітичних таблиць про світову торгівлю з вільним доступом через API.

 • UNdata - веб-служба даних ООН для глобальної спільноти користувачів. Єдина точка входу до міжнародних статистичних баз даних з широкого спектру статистичних тем, включаючи сільське господарство, злочинність, зв’язок, допомогу в розвитку, освіту, енергетику, навколишнє середовище, фінанси, ґендер, здоров’я, ринок праці, виробництво, національні рахунки, населення та міграція, наука і технології, туризм, транспорт і торгівля.

 • UNECE - статистична база даних Європейської економічної комісії ООН United Nations Economic Commission for Europe.

 • U.S. Bureau of Labor Statistics - бюро статистики праці США. Статистичні показники, включені в таблиці міжнародних порівняннь: валовий внутрішній продукт, ринок праці, конкурентоспроможність у виробництві та споживчі ціни.

 • MBS (Monthly Bulletin of Statistics Online) - представляє поточну економічну та соціальну статистику для понад 200 країн і територій світу з різних тем, що ілюструють важливі економічні тенденції та зміни, включаючи населення, індекси промислового виробництва, індекси цін, зайнятість і доходи, енергетику, виробництво, транспорт, будівництво , міжнародна торгівля товарами, фінанси та національні рахунки.

 • BIS Bank for International Settlements (Банк міжнародних розрахунків) статистика, зібрана у співпраці з центральними банками та іншими національними органами влади, призначена для аналізу фінансової стабільності, міжнародних монетарних переливів і глобальної ліквідності. 

 

АСОЦІАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ, СПІЛКИ

Українські

 • Адміністрація Президента України  здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Президента.
 • Верховна Рада України  вищий законодавчий орган країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо регулювання економіки в цілому та окремих її сфер.
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  центральний орган виконавчої влади України, що формує та реалізує державну політику в сферах економіки та торгівлі.
 • Державна служба експортного контролю України  центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. 
 • Державне агентство резерву України  центральний орган виконавчої влади України, який формує, розміщує, зберігає та поновлює запаси державного резерву.
 • Міністерство фінансів України – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань.
 • Державна казначейська служба України - центральний орган виконавчої влади, мета якого - реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів та внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.
 • Державна фіскальна служба України - центральний орган виконавчої влади, мета якого - реалізація та внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, а також щодо державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства.
 • Державна служба фінансового моніторингу України - орган, уповноважений Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 • Національний банк України – емісійний центр, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. Регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.
 • Антимонопольний комітет України – державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
 • Міністерство та Комітет цифрової трансформації України – відповідає за впровадження політики Уряду в сферах електронного урядування, інформатизації, розвитку інформаційного суспільства, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, цифровізації органів державної влади.
 • Є-Data – це офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея "Прозорого бюджету". 
 • Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення.
 • Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.
 • Фонд державного майна України – центральний органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

Міжнародні

 

НОВИНИ

 

Надає доступ до RePEc, найбільшої у світі колекції онлайнових робочих документів, журнальних статей та програмного забезпечення з економіки.

База журналів відкритого доступу від видавництва Elsevier.

Реферативна база гуманітарних, соціальних наук та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою у світі платформою з публікації та відстеження робіт. 

Академічне видавництво, представляє підручники, журнали, монографії, професійні та довідкові матеріали в друкованому та електронному вигляді. Спрямування – гуманітарні, соціальні науки та бізнес. 

Інтернет-проєкт, присвячений систематизації досліджень в галузі економіки. Це результат об'єднання зусиль сотень вчених-волонтерів та наукових організацій із понад 70 країн, спрямованих на підвищення доступності результатів наукових досліджень у галузі економіки. Ресурс містить децентралізовану базу даних за робочими документами, статтями, книгами (главами) та програмними продуктами.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти та права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої та чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

Результаты перевод

Портал з безплатними та передплаченими статистичними базами даних світу та забезпечуються інструментами інфографіки для аналізу та візуалізації. 

Електронна база даних з відкритим доступом, що публікує англійські реферати статей та оглядів в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

Бази даних Світового банку у вільному доступі: World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших.

Консультанти:

Коментарі