Комп'ютерні науки

 

Сучасні періодичні видання

 

 
 
 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ зі спеціальності комп'ютерні науки за 2019-2021 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Python and Data Science [Електронний ресурс] : lecture notes / U. Shvets, I. Knyaz’. — Sumy : Sumy State University, 2021. — 101 р.

 

 

 

Алгоритми доступно [Текст] / Т. Г. Кормен; пер. з англ. К. Яценка. — Київ : К.І.С., 2021. — 194 с.

 

 

 

 

Відкритий доступ до наукових цитувань [Електронний ресурс] : практ. посіб. / уклад.: С. Назаровець, Т. Борисова. — К. : ДНТБ України, 2019. — 33 с.

 

 

 

Основи інформаційних технологій [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 390 с.

 

 

 

Оптимізаційні методи і моделі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Бурєннікова, О. В. Зелінська, І. М. Ушкаленко, Ю. Ю. Бурєнніков. — Вінниця : ВНТУ, 2019. — 121 с.

 

 

 

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. М. Стояцька. — Дніпро : Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ, 2019. — 142 с.

 

 

 

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес та ін. ; за ред. В.В. Пасічника. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 282 с.

 

 

 

Технології баз даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / В. В. Федько. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 344 с.

 

 

 

Прийняття рішень: теорія та практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 447 с.

 

 

 

Програмування для мобільних пристроїв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навчання спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" / укл.: В. А. Готович, Т. В. Михайлович. — Тернопіль : Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2020. — 216 с.

 

 

Чиста архітектура: мистецтво розроблення програмного забезпечення [Текст] / Р. Мартін; пер. з англ. І. Бондар-Терещенко. — Х. : Ранок; Фабула, 2019. — 368 с.

 

 

 

 

Коментарі