Галузеве машинобудування

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з галузевого машинобудування за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Опір матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч.1. / Д. О. Жигилій, С. М. Верещака, С. С. Некрасов, А. Ю. Довгополов. — Суми : СумДУ, 2022. — 159 с.

 
 
 
 

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] / упоряд. : А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 344 с.

 
 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Теплові й масообмінні процеси та обладнання хімічних і нафтогазопереробних виробництв у системах "газ (пара) – рідина" [Електронний ресурс] : підручник / Я. Е. Михайловський, А. Є. Артюхов, М. П. Юхименко, Н. О. Артюхова ; за заг. ред. Я. Е. Михайловського. — Суми : СумДУ, 2021. — 391 с.

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

Говорун Т. П. Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2020. — 163 с.

 

 

 

Кушніров П. В.  Технологічна оснастка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. В. Кушніров, А. В. Євтухов, І. М. Дегтярьов. — Суми : СумДУ, 2020. — 140 с.

 
 
 
 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Колісніченко Е. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" всіх форм навчання / Е. В. Колісніченко, А. С. Мандрика, В. О Панченко. — Суми : СумДУ, 2021. — 176 с.

 

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

Стрелец В. В. Деталі машин і основи конструювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування" всіх форм навчання / В. В. Стрелец. — Суми : СумДУ, 2022. — 150 с.

 

Яхненко С. М. Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних та нафтопереробних виробництв [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. спец. 133 "Галузеве машинобудування" освітніх програм "Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв", "Обладнання нафто- і газопереробних виробництв" денної та заочної форм навчання / С. М. Яхненко. — Суми : СумДУ, 2020. — 219 с.

 

Консультанти:

Коментарі