Право

 

Сучасні правові періодичні видання

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з права за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Адміністративне право України. Повний курс [Текст] : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред.: В. Галунька, О. Правоторової. — 4-те вид. — Херсон : Олді-Плюс, 2021. — 656 с.

 

 

Державознавство [Текст] : підручник / В. В. Сухонос, В. В. Сухонос, А. М. Куліш, Р. М. Білокінь. — Суми : Університетська книга, 2021. — 493 с.

 

 

 

Єна І. В. Кримінальний процес [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Єна. — Запоріжжя : ЗНУ, 2020. — 207 с.

 

 

 

Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. — Х. : Майдан, 2020. — 618 с.

 

 

 

Куліш А. М. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. — Суми : СумДУ, 2021. — 816 с.

 

 

 

Митне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, В. В. Чмелюк та ін.; за заг. ред. І. П. Петрової. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 470 с.

 

 

 

Міжнародне публічне право [Текст] : підручник. Т.1 : Основи теорії / С. Д. Білоцький, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін. ; ред. В. В. Мицик. — Харків : Право, 2020. — 415 с.

 

 

 

Міжнародне публічне право [Текст] : підручник. Т. 2 : Основні галузі / С. Д. Білоцький, О. В. Буткевич, М. В. Буроменський та ін.; ред. В. В. Мицик. — Харків : Право, 2020. — 623 с.

 

 

 

Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. / упоряд.: Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 212 с.

 

 

 

Основи права Європейського Союзу [Текст] : підручник / Л. І. Адашис, Т. М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін. ; ред. Т. Л. Сироїд. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2020. — 590 с.

 

 

 

Право Європейського Союзу [Текст] : підручник / Є. В. Баданова, Л. О. Вакуленко, Г. В. Брєдова та ін. ; ред. Р. А. Петрова. — 10-те вид., випр. і допов. — Харків : Право, 2021. — 484 с.

 

 

 

Право Європейського Союзу: основи теорії [Текст] : підручник / Т. М. Анакіна, С. Р. Асірян, Я. С. Бенедик та ін. ; ред. І. В. Яковюк. — Харків : Право, 2021. — 360 с.

 

 

 

Самойленко Г. В. Житлове право [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Самойленко. — Запоріжжя : ЗНУ, 2021. — 185 с.

 

 

 

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право [Текст] : підручник / Т. Л. Сироїд. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2020. — 648 с.

 

 

 

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини [Текст] : посібник / Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; ред. Т. Л. Сироїд. — 4-те вид., випр. і допов. — Харків : Право, 2021. — 462 с.

 

 

 

Сухонос В. В. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / В. В. Сухонос, Р. М. Білокінь, В. В. (мол.) ; за заг. ред. В.В. Сухоноса. — Суми : Університет. кн., 2020. — 672 с.

 

 

 

Jansson J. Terrorism, Criminal Law and Politics. The Decline of the Political Offence Exception to Extradition [Електронний ресурс] / J. Jansson. — London and New YorK : Routledge, 2020. — 301 p.

 

 

 

Shumenko О. А. Civil Law [Електронний ресурс] : study guide / О. А. Shumenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 141 p.

 

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Бондаренко О. С. Концепція кримінально-правової протидії корупції [Текст] : монографія / О. С. Бондаренко. — Суми : СумДУ, 2021. — 472 с.

 

 

 

Внучко С. Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України [Електронний ресурс] / С. Внучко, М. Скорик. — Київ, 2021. — 63 с.

 

 

 

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] / упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 344 с.

 

 

 

Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна [Текст] : монографія / Н. В. Камінська. — Київ : КНТ, 2021. — 414 с.

 

 

 

Криміналістика і судова експертиза [Текст] : міжвідомчий наук.-метод. зб. Вип.66 / ред.кол.: Д. В. Журавльов, О. Г. Рувін, В. П. Колонюк та ін. — Київ : Ліра-К, 2021. — 1072 с.

 

 

Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри [Електронний ресурс] : матеріали науково-практичного круглого столу, м. Суми, 28 січня 2022 р. / відп. за вип. О. А. Швагер. — Суми : СумДУ, 2022. — 100 с.

 

 

Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2022 р. / редкол. : А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко та ін. — Суми : СумДУ, 2022. — 652 с.

 

 

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу [Текст] : монографія / О. М. Рим. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020. — 596 с.

 

 

 

 

 

 

Коментарі